fbpx

De COVID-19 pandemie is overal een tegenvaller voor duurzame ontwikkeling. Voor het eerst sinds de goedkeuring van de SDGs in 2015 is de wereldwijde gemiddelde SDG-indexscore voor 2020 gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar: een daling die grotendeels wordt veroorzaakt door hogere armoedecijfers en werkloosheid na het uitbreken van de COVID-19-pandemie. De daling van de SDG prestaties wereldwijd wordt in het rapport van dit jaar waarschijnlijk onderschat, met veel indicatoren voor 2020 die nog niet beschikbaar zijn vanwege vertragingen in de internationale statistieken. De pandemie heeft gevolgen voor alle drie de dimensies van duurzame ontwikkeling: economisch, sociaal en ecologisch. De hoogste prioriteit van elke regering moet de onderdrukking van de pandemie blijven, door middel van niet-farmaceutische interventies en wereldwijde toegang tot vaccins. Er kan geen sprake zijn van duurzame ontwikkeling en economisch herstel zolang de pandemie woedt.

 

Tweedeling

 Ontwikkelingslanden met lage inkomens hebben niet de budgettaire ruimte om noodhulp en investeringsgerichte herstelplannen in lijn met de SDGs te financieren. Covid-19 heeft de beperkte capaciteit deze landen om marktfinanciering aan te boren aan het licht gebracht. Terwijl de regeringen van landen met een hoog inkomen zwaar hebben geinvesteerd met geleend geld als reactie op de pandemie, zijn de ontwikkelingslanden met lage inkomens niet in staat geweest om dit te doen vanwege hun lagere kredietwaardigheid op de markt.

De belangrijkste implicatie op korte termijn van het verschil in fiscale ruimte tussen landen met hoge en lage inkomens is dat rijke landen waarschijnlijk sneller van de pandemie zullen herstellen dan arme landen. Er zijn minstens vier belangrijke manieren om de budgettaire ruimte van de ontwikkelingslanden te vergroten. De eerste is een verbeterd mondiaal monetair beheer, met name verbeterde liquiditeit voor de ontwikkelingslanden. De tweede is een verbeterde belastinginning, ondersteund door verschillende wereldwijde belastinghervormingen. De derde is meer financiële bemiddeling door de multilaterale ontwikkelingsbanken om ontwikkelingsfinanciering op lange termijn te ondersteunen. De vierde is schuldverlichting.Duurzaam herstel

De SDGs en de zes SDG-transformaties kunnen bijdragen aan een duurzaam, inclusief en veerkrachtig herstel van COVID-19. Hoewel de pandemie een tegenslag is voor duurzame ontwikkeling, bieden de SDGs samen met de Agenda 2030 het juiste kompas om “beter vooruit te bouwen”.

Voordat de pandemie toesloeg, was er aanzienlijke vooruitgang geboekt met de SDGs in veel regio’s en met veel doelen, vooral in Oost- en Zuid-Azië, dat meer vooruitgang heeft geboekt op de SDG-index dan in welke andere regio dan ook sinds de goedkeuring van de doelen in 2015. Op nationaal niveau zijn Bangladesh, Ivoorkust en Afghanistan sinds 2015 het meest verbeterd op de SDG-index. COVID-19 mag niet leiden tot een langdurige ommekeer in de SDG vooruitgang. Internationale verbintenissen, bijvoorbeeld ten aanzien van klimaatneutraliteit, moeten snel gepaard gaan met transformatieve acties en investeringen. Grote fiscale pakketten van grote economieën bieden een kans om een ​​groen, digitaal en inclusief herstel te bevorderen.

 

Mondiale uitdagingen

Mondiale uitdagingen, waaronder pandemieën maar ook klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis, vereisen een sterk multilateraal systeem. Schade aan ecosystemen en natuur kan leiden tot het ontstaan ​​van andere zoönotische ziekten en pathogenen; mogelijk met een veel hoger sterftecijfer de volgende keer. Klimaatverandering heeft al geleid tot een sterke toename van natuurrampen, waaronder droogtes, tyfoons, de impact van stijgende zeespiegels en hittegolven.

De digitale revolutie heeft veel toeleveringsketens online verplaatst, maar heeft ook het risico op wijdverbreide cyberaanvallen vergroot. Geen enkel land kan deze wereldwijde schokken in zijn eentje voorkomen, reageren en herstellen. Meer dan ooit moet het multilaterale systeem worden ondersteund om effectief te kunnen werken. Het versterken van de paraatheid, gecoördineerde reacties en veerkracht tegen kritieke risico’s zijn de sleutel tot het ondersteunen van het decennium van actie voor de SDGs dat in 2019 door de secretaris-generaal van de VN is gelanceerd.

 

Overloopeffecten

Rijke landen genereren negatieve internationale overloopeffecten die het vermogen van andere landen om de SDGs te bereiken ondermijnen. De SDG-index van dit jaar wordt aangevoerd door drie Scandinavische landen – Finland, Zweden en Denemarken – maar zelfs deze landen staan ​​voor grote uitdagingen bij het bereiken van verschillende SDGs. De in dit rapport opgenomen International Spillover Index 2021 onderstreept hoe rijke landen negatieve sociaaleconomische en ecologische spillovers kunnen genereren, onder meer door niet-duurzame handels- en toeleveringsketens. Belastingparadijzen en winstverschuivingen in veel rijke landen ondermijnen het vermogen van andere landen om de benodigde financiële middelen te mobiliseren om de SDGs te bereiken. Verschillende soorten wereldwijde belastinghervormingen zouden de overheidsinkomsten in ontwikkelingslanden aanzienlijk kunnen verhogen.

 

Noodzaak bloot gelegd

De pandemie heeft de noodzaak onderstreept om de vooruitgang naar universele dekking van de gezondheidszorg te versnellen en algemene toegang tot belangrijke infrastructuur, met name digitale infrastructuur. De COVID-19-crisis heeft heel duidelijk gemaakt dat landen die zijn uitgerust met effectieve sociale beschermingsstelsels en universele gezondheidsdekking het best zijn toegerust om op dergelijke crises te reageren. Dit is ook minder kostbaar, en precies om deze reden roepen de SDGs op tot landen om hun sociale vangnetten te versterken en over te gaan naar universele gezondheidsdekking voor belangrijke medische diensten. Digitale technologieën hebben een cruciale rol gespeeld bij het ondersteunen van sociale diensten, betalingen, scholing en gezondheidszorg tijdens de lockdowns, en bij het in staat stellen van thuiswerken om effectief te zijn voor veel beroepen. Het belang van digitale toepassingen onderstreept het cruciale belang van universele toegang tot breedbanddiensten als sleutel tot sociale inclusie, economische kansen en volksgezondheid.

 

Achterstanden

De hiaten in de resultaten en vertragingen in officiële statistieken benadrukken de noodzaak van verdere investeringen in statistische capaciteit en nieuwe benaderingen om de toezeggingen van landen en de voortgang van belangrijke SDG-transformaties te monitoren. Robuuste en tijdige gegevens zijn nodig om de SDG-voortgang te monitoren. De pandemie heeft de waarde onderstreept van tijdige en uitgesplitste gegevens om gerichte acties te informeren en levens te redden. Meer dan vijf jaar na de goedkeuring van de SDGs blijven er voor veel SDGs aanzienlijke lacunes in de officiële statistieken in termen van landendekking en tijdigheid; in het bijzonder SDG 4 (Kwaliteitsonderwijs), SDG 5 (Gendergelijkheid), SDG 12 (Verantwoorde consumptie en productie), SDG 13 (Klimaatactie) en SDG 14 (Leven onder water). Ondanks de wereldwijde vooruitgang op de statistische prestatie-index sinds 2015, zijn verdere investeringen nodig om de statistische capaciteiten in veel lage-inkomenslanden en kleine eilandstaten te versterken. Er zijn ook meer “toekomstgerichte” beleidsvolgers nodig om de implementatie-inspanningen voor belangrijke SDG transformaties te beoordelen, en vooral om de acties van landen op het gebied van duurzaam landgebruik, diëten en reacties op de biodiversiteitscrisis te volgen.

 

Deze management samenvatting is een Nederlandse vertaling van de originele samenvatting.
Lees hier het volledige rapport in PDF

Of ga hier naar de pagina van de SDG-Index

Sustainable Development Report 2021