fbpx

gg concept

13

Goal 13 Icon

13. Klimaatactie

Neem dringende maatregelen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan te bestrijden.

Klimaatverandering is een reële en onmiskenbare bedreiging voor onze hele beschaving. De effecten zijn al zichtbaar en zullen catastrofaal zijn tenzij we nu handelen. Door educatie, innovatie en naleving van onze klimaatverplichtingen kunnen we de nodige veranderingen aanbrengen om de planeet te beschermen. Deze veranderingen bieden ook enorme kansen om onze infrastructuur te moderniseren, wat nieuwe banen zal creëren en wereldwijd meer welvaart zal bevorderen.

Goal 13 bg
globalgoals 51f2aa71 64e4 4b19 82dc a1348ce82741 goal 1 1 rgb ng

Target 1.1

By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less than $1.25 a day.

globalgoals 51f2aa71 64e4 4b19 82dc a1348ce82741 goal 1 1 rgb ng

Target 1.1

By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less than $1.25 a day.

globalgoals 51f2aa71 64e4 4b19 82dc a1348ce82741 goal 1 1 rgb ng

Target 1.1

By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less than $1.25 a day.

globalgoals 51f2aa71 64e4 4b19 82dc a1348ce82741 goal 1 1 rgb ng

Target 1.1

By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less than $1.25 a day.

globalgoals 51f2aa71 64e4 4b19 82dc a1348ce82741 goal 1 1 rgb ng

Target 1.1

By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less than $1.25 a day.

globalgoals 51f2aa71 64e4 4b19 82dc a1348ce82741 goal 1 1 rgb ng

Target 1.1

By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less than $1.25 a day.

globalgoals 51f2aa71 64e4 4b19 82dc a1348ce82741 goal 1 1 rgb ng

Target 1.1

By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less than $1.25 a day.

globalgoals 51f2aa71 64e4 4b19 82dc a1348ce82741 goal 1 1 rgb ng

Target 1.1

By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less than $1.25 a day.

GG ZZ

Zinnige Zaken 4

Zinnige Zaken

Momenteel wordt er op strategisch niveau van organisaties veel gesproken over thema’s als maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzaamheid en sociaal ondernemerschap. Kranten en nieuwsbulletins staan vol met rapportages en onderzoeken die de noodzaak hiertoe aan de orde stellen. Mede aangezwengeld door een steeds bewuster wordende en acterende consument en werknemer.

De Verenigde Naties heeft met het opstellen van zeventien Sustainable Development Goals, ook wel de Global Goals genoemd, een wereldwijde ambitie neergezet. Los van deze ambitie zorgen de zeventien Werelddoelen voor een gemeenschappelijke taal, een uniformiteit in resultaat en een beeld van gedeelde verantwoordelijkheid. Kortom het is niet voor niets dat de SDG’s een solide plek in het bedrijfsleven opeisen. Naast hun bijdrage aan een “betere wereld” bieden de Global Goals veel kansen voor organisaties die hier slim mee omgaan. Onderscheidend vermogen voor klanten en een sterkere positie op de arbeidsmarkt. Steeds meer organisaties stellen eisen aan hun toeleveranciers en ook de consument gedraagt zich steeds verantwoordelijker. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat organisatie beter in staat zijn nieuwe medewerkers aan te trekken wanneer zij aantoonbaar hun verantwoordelijkheid in onze maatschappij nemen.

Elke verandering in een organisatie begint en eindigt met het gedrag de medewerker. Dat is dan ook de reden dat we deze centraal stellen in onze aanpak. Zo zorgen we dat de aanpak geborgd is in de organisatie en het maximale uit elke geïnvesteerde euro gehaald wordt.

Goal 13 Icon

GG 17

17

Goal 17 Icon

17. Partnerschappen voor de doelstellingen

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

De Global Goals kunnen alleen worden bereikt als we samenwerken. Internationale investeringen en ondersteuning zijn nodig om te zorgen voor innovatieve technologische ontwikkeling, eerlijke handel en markttoegang, vooral voor ontwikkelingslanden. Om een betere wereld te bouwen, moeten we ondersteunend, empathisch, inventief, gepassioneerd en vooral coöperatief zijn.

Goal 17 bg

De Targets

17.1

17.1 Mobiliseer hulpbronnen om de inzameling van ontvangsten te verbeteren

Versterken van de binnenlandse middelen mobilisatie (DRM), ook via internationale steun aan ontwikkelingslanden, om de binnenlandse capaciteit te verbeteren voor het innen van belastingen en andere inkomsten.

17.2

17.2 Implementatie van alle ontwikkelingshulp verplichtingen

Ontwikkelde landen dienen ten volle hun verbintenissen aangaande officiële ontwikkelingshulp te implementeren, waaronder ook de verbintenis van vele ontwikkelde landen om 0,7% van het bruto nationaal inkomen te besteden aan officiële ontwikkelingshulp voor ontwikkelingslanden (ODA/GNI) en 0,15% tot 0,20% ontwikkelingshulp aan de minst ontwikkelde landen; ODA-donoren worden aangemoedigd om voor zichzelf een doelstelling te bepalen om minstens 0,2% van de ODA te besteden aan de minst ontwikkelde landen.

17.3

17.3 Mobiliseer financiële middelen voor ontwikkelingslanden

Bijkomende financiële middelen voor ontwikkelingslanden mobiliseren vanuit verschillende bronnen.

17.4

17.4 Begeleid ontwikkeling van landen bij het nemen van duurzaamheid van de schulden

Ontwikkelingslanden bijstaan in hun streven naar schuldhoudbaarheid op lange termijn via gecoördineerde beleidslijnen waarbij aandacht wordt besteed aan het aanmoedigen van de schuldfinanciering, de schuldverlichting en de schuldherstructurering, indien van toepassing, en de externe schuld aanpakken van arme landen met een grote schuldenlast om hun schuldencrisis in te perken.

17.5

17.5 Investeer in tenminste ontwikkelingslanden

Regelingen goedkeuren en uitvoeren die investeringen in de minst ontwikkelde landen moeten bevorderen.

17.6

17.6 Kennis delen en samenwerking voor toegang tot wetenschap, technologie en innovatie

Versterken van de Noord-Zuid-, de Zuid-Zuid- en de regionale en internationale trilaterale samenwerking inzake wetenschap, technologie en innovatie en vergemakkelijken van de toegang daartoe; en het delen van kennis uitbreiden volgens voorwaarden die wederzijds worden bepaald, ook via de verbeterde coördinatie tussen bestaande mechanismen, in het bijzonder op het niveau van de Verenigde Naties, en via een mondiaal mechanisme voor de facilitering van technologie.

17.7

17.7 Bevorderen van duurzame technologieën voor ontwikkelingslanden

De ontwikkeling, overdracht, verspreiding en verdeling van ecologische technologieën aan ontwikkelingslanden volgens gunstige voorwaarden, ook inzake gunstige en preferentiële bepalingen, zoals wederzijds overeengekomen.

17.8

17.8 Versterking van de wetenschap, technologie en innovatiecapaciteit voor minst ontwikkelde landen

De technologie bank en het mechanisme voor het opbouwen van wetenschappelijke, technologische en innoverende capaciteit voor de minst ontwikkelde landen volledig operationeel maken tegen 2017 en het gebruik opdrijven van de technologie die dit mogelijk moet maken, in het bijzonder de informatie- en communicatietechnologie.

17.9

17.9 Verbeter de SDG-capaciteit in ontwikkelingslanden

De internationale steun verhogen voor het implementeren van doeltreffende en doelgerichte capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden ter ondersteuning van nationale plannen die erop gericht zijn om alle Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te implementeren, ook via de Noord-Zuid-, Zuid-Zuid- en trilaterale samenwerking.

17.10

17.10 Bevorder een universeel handelssysteem onder WTO

Een universeel, op regels gebaseerd, open, niet-discriminerend en billijk multilateraal handelssysteem bevorderen onder de Wereldhandelsorganisatie, ook via het volbrengen van de onderhandelingen onder de Ontwikkelingsagenda van Doha van deze organisatie.

17.11

17.11 Verhoging van de export van ontwikkelingslanden

De export van ontwikkelingslanden aanzienlijk doen toenemen, in het bijzonder met de bedoeling om het aandeel van de minst ontwikkelde landen in de mondiale export tegen 2020 te verdubbelen.

17.12

17.12 Verwijder handels barrière voor de minst ontwikkelde landen

Tijdig de implementatie realiseren van belasting- en quotavrije markttoegang op blijvende wijze voor alle minst ontwikkelde landen, in overeenstemming met de beslissingen van de Wereldhandelsorganisatie, ook door ervoor te zorgen dat de voorkeursregels die van oorsprong van toepassing zijn op import van de minst ontwikkelde landen, transparant en eenvoudig zijn, en bijdragen tot het vergemakkelijken van markttoegang.

17.13

17.13 Verbeteren van mondiale macro-economische stabiliteit

De globale macro-economische stabiliteit versterken, ook via beleidscoördinatie en beleidscoherentie.

17.14

17.14 Verbeter het beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling

Beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling versterken.

17.15

17.15 Respecteer nationale leiderschap voor de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen

De beleidsruimte en het leiderschap van elke land respecteren om beleidslijnen uit te werken en om duurzame ontwikkeling te implementeren om een einde te maken aan armoede.

17.16

17.16 Verbeter mondiale partnerschappen voor duurzame ontwikkeling

Het Globaal Partnerschap voor duurzame ontwikkeling versterken, aangevuld door partnerschappen met meerdere belanghebbenden (multi-stakeholder partnerschappen) en kennis, expertise, technologie en financiële hulpmiddelen mobiliseren en delen met het oog op het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in alle landen, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden.

17.17

17.17 Aanmoedigen van effectieve partnerschappen

Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van partnerschappen.

17.18

17.18 Verbeter de beschikbaarheid van betrouwbare informatie

Tegen 2020 de steun voor capaciteitsopbouw verhogen aan ontwikkelingslanden, inclusief de minst ontwikkelde landen en de kleine eilandstaten, om de beschikbaarheid van hoogwaardige, actuele en betrouwbare gegevens opgedeeld naar inkomen, gender, leeftijd, ras, etnische afkomst, migratiestatus, handicap, geografische locatie en andere kenmerken relevant in een nationale context, aanzienlijk op te drijven.

17.19

17.19 Verdere ontwikkeling van vooruitgang

Tegen 2030 voortbouwen op bestaande initiatieven om metingen te ontwikkelen met betrekking tot de vooruitgang van duurzame ontwikkeling die kunnen dienen als aanvulling op het bruto binnenlands product, en de statistische capaciteitsopbouw ondersteunen in ontwikkelingslanden.

GG 16

16

Goal 16 Icon

16. Vrede en recht

Vrede, gerechtigheid en sterke instellingen. Bevordering van vreedzame samenlevingen voor duurzame ontwikkeling en toegang tot gerechtigheid voor iedereen.

Medeleven en een sterk moreel kompas zijn essentieel voor elke democratische samenleving. Maar vervolging, onrecht en misbruik is nog steeds de dagelijkse realiteit. We moeten zorgen voor sterke instellingen, wereldwijde normen voor rechtvaardigheid en streven naar vrede wereldwijd.

Goal 16 bg

De Targets

16.1

16.1 Verminder geweld overal

Alle vormen van geweld en de daaraan gekoppelde sterftecijfers wereldwijd aanzienlijk terugschroeven.

16.2

16.2 Bescherm kinderen van mishandeling, exploitatie, handel en geweld

Een einde maken aan het misbruik, de exploitatie, de handel en van alle vormen van geweld tegen en het martelen van kinderen.

16.3

16.3 Bevorder de wetgeving en garandeer gelijke toegang tot het rechtssysteem

De rechtsregels bevorderen op nationaal en internationaal niveau en gelijke toegang tot het rechtssysteem voor iedereen garanderen.

16.4

16.4 Bestrijd georganiseerde misdaad en ongewettigde financiën en wapenstroom

Tegen 2030 ongewettigde financiële en wapenstromen aanzienlijk indijken, het herstel en de teruggave van gestolen goederen versterken en alle vormen van georganiseerde misdaad bestrijden.

16.5

16.5 Duurzaam verminderen van corruptie en omkoperij

Op duurzame wijze komaf maken met corruptie en omkoperij in al hun vormen.

16.6

16.6 Ontwikkel effectief, verantwoordelijke en transparante instellingen

Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkelen op alle niveaus.

16.7

16.7 Garandeer ontvankelijke, inclusieve, en representatieve besluitvorming

Ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus garanderen.

16.8

16.8 Versterk de participatie van mondiaal bestuur

Verruimen en versterken van de participatie van de ontwikkelingslanden in de instellingen van mondiaal bestuur.

16.9

16.9 Voorzien van universele wettelijke identiteit

Tegen 2030 een wettelijke identiteit voorzien voor iedereen, met inbegrip van geboorteregistratie.

16.10

16.10 Garandeer publieke toegang tot informatie en bescherm fundamentele vrijheden

Publieke toegang tot informatie en beschermen van fundamentele vrijheden, volgens de nationale wetgeving en internationale overeenkomsten garanderen.

16A

16.a Versterk nationale instellingen om gewelddadige misdaad terrorisme en criminaliteit te bestrijden

Versterken van de relevante nationale instellingen, ook via internationale samenwerking, voor het opbouwen van capaciteit op alle niveaus, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden, om geweld te voorkomen en terrorisme en misdaad te bestrijden.

16B

16.b Bevordering en handhaving van niet-discriminerende wetten en beleid

Bevorderen en afdwingen van niet-discriminerende wetten en beleidslijnen voor duurzame ontwikkeling.

GG 15

15

Goal 15 Icon

15. Leven op land

Bescherm, herstel en bevorder een duurzaam gebruik van ecosystemen, bossen, bestrijd woestijnvorming en stop en herstel landdegradatie.

Een bloeiend leven op het land is de basis voor ons leven op deze planeet. We maken allemaal deel uit van het ecosysteem van de planeet en we hebben het ernstig beschadigd door ontbossing, verlies van natuurlijke habitats en landdegradatie. Het bevorderen van een duurzaam gebruik van onze ecosystemen en het behoud van biodiversiteit is geen oorzaak. Het is de sleutel tot ons eigen overleven.

Goal 15 bg

De Targets

15.1

15.1 Ecosystemen voor terrestrische en zoetwater behouden en herstellen

Tegen 2020 het behoud, herstel en het duurzaam gebruik van terrestrische en inlandse zoetwaterecosystemen en hun diensten waarborgen, in het bijzonder bossen, moeraslanden, bergen en droge gebieden, in lijn met de verplichtingen van de internationale overeenkomsten.

15.2

15.2 Afschaffing van ontbossing en herstel gedetailleerde bos

Tegen 2020 de implementatie bevorderen van het duurzaam beheer van alle soorten bossen, de ontbossing een halt toeroepen, verloederde bossen herstellen en op duurzame manier bebossing en herbebossing mondiaal opvoeren.

15.3

15.3 Afschaffing van ontbossing en herstel aangetast land

Tegen 2030 de woestijnvorming tegengaan, aangetast land en gedegradeerde bodem herstellen, ook land dat wordt aangetast door woestijnvorming, droogte en overstromingen, en streven naar een wereld die qua landdegradatie neutraal is.

15.4

15.4 Garandeer behoud van ecosystemen in de bergen

Tegen 2030 het behoud garanderen van de ecosystemen in de bergen, met inbegrip van hun biodiversiteit, om hun vermogen te versterken voordelen te genereren die essentieel zijn voor duurzame ontwikkeling.

15.5

15.5 Bescherm biodiversiteit en natuurlijke omgeving

Dringende en doortastende actie ondernemen om de aftakeling in te perken van natuurlijke leefgebieden, het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen en, tegen 2020, de met uitsterven bedreigde soorten te beschermen en hun uitsterven te voorkomen.

15.6

15.6 Bevorder toegang tot genetische hulpbronnen de voordelen eerlijk delen

Bevorderen van het eerlijk en billijk verdelen van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van genetische hulpbronnen en bevorderen van gepaste toegang tot dergelijke hulpbronnen, zoals internationaal overeengekomen.

15.7

15.7 Einde maken aan stroperij en handel van beschermde diersoorten

Dringend actie ondernemen om een einde te maken aan stroperij en de handel in beschermde planten- en diersoorten en zowel de vraag naar als het aanbod van illegale producten afkomstig van deze planten- en diersoorten aan te pakken.

15.8

15.8 Voorkom invasie uitheemse soorten op het land en in water ecosystemen

Tegen 2020 maatregelen invoeren om de invoering van invasieve uitheemse soorten in land- en waterecosystemen te beperken en hun impact op aanzienlijke wijze te beperken, en de prioritaire soorten controleren of uitroeien.

15.9

15.9 Ecosystemen en biodiversiteit integreren in de overheidsplanning

Tegen 2020 ecosysteem- en biodiversiteitswaarden integreren in nationale en plaatselijke planning, ontwikkelingsprocessen, strategieën en plannen inzake armoedebestrijding.

15A

15.a Verhoging van financiële hulpbronnen om ecosystemen en biodiversiteit te behouden en duurzaam te gebruiken

Financiële hulpbronnen mobiliseren en aanzienlijk verhogen vanuit allerlei bronnen om de biodiversiteit en de ecosystemen te vrijwaren en op duurzame wijze te gebruiken.

15B

15.b Financiering en stimulering van duurzaam bosbeheer

Aanzienlijke middelen mobiliseren vanuit allerlei bronnen en op alle niveaus om duurzaam bosbeheer te financieren en gepaste stimuli te verschaffen aan ontwikkelingslanden om een dergelijk beheer te organiseren, ook voor behoud en herbebossing.

15C

15.c Wereldwijd stroperij en illegale handen tegen gaan

De wereldwijde inspanningen ter bestrijding van stroperij en illegale handel in beschermde diersoorten opvoeren, ook door verhoging van de capaciteit van plaatselijke gemeenschappen in hun streven naar kansen inzake een duurzaam bestaan.