fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Zinnige Zaken

 

artikel 1   Algemeen, toepassingsgebied en definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Zinnige Zaken – Zinnige Zaken BV ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76006697.
Daarnaast ook handelend onder de naam Robin Good en Global Goals Games.
Opdrachtgever – de partij die Zinnige Zaken een Opdracht geeft of gegeven heeft;
Toeleverancier – een derde partij die zich direct of indirect aan Zinnige Zaken heeft verbonden om diensten en / of zaken te leveren;
Aanbieding – een voorstel of offerte gedaan door Zinnige Zaken aan Opdrachtgever;
Overeenkomst – het geheel van afspraken tussen Zinnige Zaken en Opdrachtgever vastgelegd in een document;
Opdracht – het geheel van afspraken tussen Zinnige Zaken en Opdrachtgever over de werkzaamheden die verricht dienen te worden;
Activiteit – een activiteit georganiseerd en / of uitgevoerd door Zinnige Zaken in opdracht van Opdrachtgever;
(Algemene) Voorwaarden – de onderhavige algemene voorwaarden van Zinnige Zaken.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen , opdrachten en activiteiten van Zinnige Zaken.
 2. Slechts bij schriftelijke overeenkomst kan van deze Algemene Voorwaarden worden afgeweken.
 3. Indien de overeenkomst tussen partijen afwijkt van deze algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. Zinnige Zaken is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen zijn voor de Opdrachtgever bindend nadat deze aan de Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en in ieder geval één maand na de door Zinnige Zaken bepaalde inwerkingtredingsdatum.

   

artikel 2   Aanbieding en Opdracht

 1. Alle informatie (zoals, maar niet uitsluitend, producten, diensten, ideeën en methodes) die voor, tijdens en na het proces van de totstandkoming van de Aanbieding door Zinnige Zaken aan Opdrachtgever zijn verstrekt, vallen onder het intellectiele eigendom van Zinnige Zaken. (zie artikel 9)
 2. De door Zinnige Zaken gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zinnige Zaken is slechts aan de aanbieding gebonden indien de Opdrachtgever die binnen 15 dagen schriftelijk aanvaardt, tenzij een andere termijn voor aanvaarding in de aanbieding is bepaald.
 3. Zinnige Zaken kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving be
 4. Tenzij anders bepaald zijn de prijzen in de aanbieding exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 5. De aanbieding is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Zinnige Zaken verstrekte informatie. De Opdrachtgever staat er voor in dat de verstrekte informatie correct en volledig is.
 6. De Opdracht komt tot stand op het moment dat deze door beide partijen is bevestigd.
 7. Betaling van de aanbetalingsnota wordt gezien als bevestiging van de Opdracht.
 8. Zinnige Zaken kan meer werkzaamheden verrichten en aan de Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien de Opdrachtgever hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend, dan wel Zinnige Zaken de aanvullende werkzaamheden schriftelijk (per mail) heeft bevestigd. Toestemming dan wel bevestiging van extra werkzaamheden worden zo veel mogelijk vooraf gegeven.
 9. Indien vertraging in de uitvoering van de Opdracht ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn de voortvloeiende extra kosten en extra honorarium voor rekening van Opdrachtgever.
 10. Zinnige Zaken is bevoegd om voor de uitvoering van de Opdracht gebruik te maken van de diensten van derden.
 11. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid, zijn alleen fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

   

artikel 3   Facturatie, aanbetaling en betalingsvoorwaarden

 1. De financiële voorwaarden voor een specifieke Opdracht worden in de Aanbieding opgenomen.
 2. Zinnige Zaken kan verlangen dat een afwijkende deel van het totale overeengekomen bedrag wordt aanbetaald.
 3. Over de aanbetaling wordt geen rente vergoed.
 4. Betaling dient, indien niet schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatu
 5. Betaling geschiedt zonder verrekening, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan oo
 6. Wanneer Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet nakomt, staakt Zinnige Zaken haar werkzaamheden, dan wel schort zij deze op. Zinnige Zaken is op dat moment op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gevolgen.
 7. Zinnige Zaken is gerechtigd kosten in rekening te brengen in geval van uitstel. Deze kosten worden per ommegaande door opdrachtgever voldaan. De kosten voor uitstel zijn tijdsgebonden en worden hieronder weergegeven:
  • Tot 4 weken voor de geplande (start)datum: 10% van de totale projectsom
  • Tussen de 4 weken en 2 week voor de geplande (start)datum: 20% van de totale projectsom
 8. Voor wijziging of annulering van de Opdracht door Opdrachtgever wordt de onderstaande tabel gehanteerd. Het percentage moet worden gelezen als het maximaal te wijzigen of te annuleren deel van de projectsom:
  • Eerder dan 6 weken voor de geplande (start)datum: 90% van de totale projectsom
  • 6 tot 3 weken voor de geplande (start)datum: 50% van de totale projectsom
  • 3 tot 2 weken voor de geplande (start)datum: 10% van de totale projectsom
  • Binnen 2 weken voor de geplande (start)datum: 0% van de totale projectsom
 9. Het verschuldigde bedrag voortkomend uit bevat niet de zogenaamde “out-of-pocket” kosten van Zinnige Zaken die reeds zijn gemaakt of waartoe verplichtingen aan derden zijn aangegaan. Is dat wel het geval dan zullen deze kosten, vermeerderd met een fee van 15%, in rekening worden gebracht aan opdrachtgever.

   

artikel 4   Aansprakelijkheid van Zinnige Zaken

 1. Zinnige Zaken voert de Opdracht uit met de zorgvuldigheid, de deskundigheid en de professionaliteit die in het kader van de betrokken Opdracht van Zinnige Zaken mag worden verwacht. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid van Zinnige Zaken zelf, is Zinnige Zaken niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die Opdrachtgever en / of deelnemer lijd(t)(en) als gevolg van een tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins die gebeuren tijdens de uitvoer van de diensten.
 2. Zinnige Zaken is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van de door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens.
 3. In geval Zinnige Zaken om enige reden toch aansprakelijk gehouden kan worden, zal aansprakelijkheid eerstens beperkt zijn tot de hoogte van de projectsom en vervolgens tot het bedrag dat de eventuele aansprakelijkheidsverzekering van Zinnige Zaken uitkeert.

   

artikel 5   Aansprakelijkheid Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever en/of deelnemer is jegens Zinnige Zaken aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het toedoen of nalaten van hemzelf, of door hem toegelaten derden.
 2. Opdrachtgever en/of deelnemer is verplicht tot vergoeding van schade, door hemzelf of door hem toegelaten derden, toegebracht aan terrein, gebouwen, opstallen, inventaris en andere eigendommen van de locaties waar de Activiteiten worden uitgevoerd.
 3. Opdrachtgever is verplicht een passende verzekering voor activiteiten, evenementen en/of vergaderingen af te sluiten.

   

artikel 6  Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Zinnige Zaken te worden kenbaar gemaakt. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van alle aanspraken.
 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, geven de Opdrachtgever uitdrukkelijk geen bevoegdheid tot het opschorten van betalingsverplichtingen.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Zinnige Zaken de keuze tussen aanpassing van het factuurbedrag, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald factuurbedrag.

   

artikel 7   Overmacht

 1. Zinnige Zaken is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar opzet of grove schuld.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Zinnige Zaken geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zinnige Zaken niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Zinnige Zaken kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere parti
 4. Voor zover Zinnige Zaken ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Zinnige Zaken gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

   

artikel 8  Uitstel, wijziging en annulering

 1. Opdrachtgever kan de Opdracht slechts schriftelijk uitstellen, wijzigen of annuleren. De datum van ontvangst van het uitstel, de wijziging of de annulering door Zinnige Zaken geld
 2. Een verzoek tot uitstel, wijziging of annulering kan tot maximaal 10 werkdagen voorafgaand aan de geplande datum van de Activiteiten ingediend worden. Na deze termijn is uitstel niet meer mogelijk.
 3. Uitstel, wijziging of annulering kan alleen plaats hebben in overleg met Zinnige Zaken. Een mogelijk voorstel voor een nieuwe datum is pas van kracht wanneer deze door Zinnige Zaken aan opdrachtgever wordt bevestigd.
 4. Zinnige Zaken is gerechtigd kosten in rekening te brengen in geval van uitstel, wijziging of annulering. Deze kosten worden per ommegaande door opdrachtgever voldaan. De kosten zijn specifiek voor de aard van de Activiteiten en staan vermeld in de Aanbieding.

   

artikel 9   Intellectueel eigendom en geheimhouding 

 1. Alle informatie, ideeën, modellen, methodes, technieken en instrumenten, waaronder ook software, die door of namens Zinnige Zaken zijn ontwikkeld, zijn en blijven het eigendom van Zinnige Zaken. Een (potentiele) Opdrachtgever mag deze nooit zelfstandig gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Zinnige Zaken.
 2. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen, doch uitsluitend voor gebruik in zijn eigen organisatie en voor zover passend binnen het doel van de Opdracht.
 3. Na afronding van de Opdracht alsook in het geval van (tussentijdse) beëindiging van de Opdracht, blijven de voorgaande leden van overeenkomstige toepassing.
 4. Zinnige Zaken heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebrach
 5. Zinnige Zaken en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking hebben. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 6. Zinnige Zaken heeft het recht te publiceren over de resultaten van Activiteiten, mits de privacy van de Opdrachtgever is gewaarborgd.
 7. Publiceren met benoeming van naam en toenaam van Opdrachtgever zal alleen na onderling overleg geschieden

  artikel 10   Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zinnige Zaken partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats hee
  2. De rechter in de vestigingsplaats van Zinnige Zaken is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschri Niettemin heeft Zinnige Zaken het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

    

  BIJZONDERE BEPALINGEN EVENEMENTEN, WORKSHOPS en GAMES

  1. Zinnige Zaken voert haar activiteiten voornamelijk uit op locaties van derden. Opdrachtgever onderkent dit gegeven en onderschrijft zich te houden aan de gestelde voorwaarden, condities en richtlijnen van de betreffende locaties.
  2. In afwijking op het gestelde over Uitstel, wijzigen of annuleren is gesteld dat uitstel in verband met extreme weersomstandigheden mogelijk is tot drie dagen voor de activiteit(en). Dit is alleen van toepassing wanneer het KNMI code oranje afgeeft voor de betreffende locatie, dag en tijdstip van de activiteit(en).
  3. Bij een afgegeven code rood voor de betreffende locatie, dag en tijdstip van de activiteiten geldt dat Zinnige Zaken de dag zal uitstellen.
  4. Indien er op de dag(en) zelf meer deelnemers aanwezig zijn dan eerder opgegeven, dan is het werkelijk aantal aanwezige deelnemers bindend voor de factuur.
  5. Niet verschijnen bij aanvang van de activiteit(en) door Opdrachtgever of deelnemer geldt als annuleren.
  6. Van deze bepaling kan slechts worden afgeweken, wanneer Zinnige Zaken dit expliciet in de opdrachtbevestiging heeft bepaald.

   BIJZONDERE BEPALINGEN INTERIM, CONSULTANCY, ADVIES en ORGANISATIE

   1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een vertegenwoordiger van Zinnige Zaken gedurende de looptijd van de opdrachtovereenkomst (inclusief eventuele verlengingen) feitelijk in dienst te nemen of te benaderen om gedurende deze periode bij Opdrachtgever in dienst te treden, anders dan na overleg met en voorafgaande schriftelijke instemming van Zinnige Zaken.
   2. Binnen een periode van één jaar na afronding van de Opdracht door een vertegenwoordiger van Zinnige Zaken kan Opdrachtgever de interim-kracht uitsluitend door tussenkomst van Zinnige Zaken benaderen en/of inhuren voor werkzaamheden.
   3. Bij overtreding van het in de voorgaande twee leden bepaalde, verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 35.000,– voor iedere overtreding, onverminderd het recht van Zinnige Zaken om de daadwerkelijk door haar geleden schade op Opdrachtgever te verhalen.
   4. Opdrachtgever stelt kosteloos een eigen werkruimte en de (kantoor)faciliteiten die nodig zijn om op locatie een Opdracht uit te kunnen voeren ter beschikking.
   5. Opdrachtgever stelt kosteloos medewerkers van de eigen organisatie van de Opdrachtgever ter beschikking, die bij de uitvoer van de Opdracht betrokken (zullen) zijn.