fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1   Algemeen, toepassingsgebied en definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdrachtbevestiging en overeenkomst tussen Zinnige Zaken en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Zinnige Zaken, voor de uitvoering waarvan door Zinnige Zaken derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Zinnige Zaken en haar directie.
 4. In deze voorwaarden wordt verstaan onder deelnemer: een door Opdrachtgever vooraf opgegeven persoon die deelneemt aan (een) activiteit(en) of gebruik maakt van een dienst van Zinnige Zaken.
 5. In deze voorwaarden wordt verstaan onder een toeleverancier: een partij die zich direct of indirect jegens Zinnige Zaken heeft verbonden diensten en/of zaken te leveren en/of ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zins des woords.
 6. Onder activiteit(en) wordt verstaan (een) activiteit(en) georganiseerd door Zinnige Zaken in opdracht van Opdrachtgever.
 7. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Zinnige Zaken en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 9. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 10. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 11. Indien Zinnige Zaken niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Zinnige Zaken in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 12. Zinnige Zaken voert haar activiteiten voornamelijk uit op locaties van derden. Opdrachtgever onderkent dit gegeven en onderschrijft zich te houden aan de gestelde voorwaarden, condities en richtlijnen van de betreffende locaties.
 13. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Zinnige Zaken verricht voor Opdrachtgeve
  1. Bij wijziging of annulering van individuele deelnemers waarvoor een per persoonsprijs geldt, geldt het volgende:
   – Het in de opdrachtbevestiging vermelde aantal deelnemers is uitgangspunt voor de voorbereidingen en berekeningen. Dit aantal is bindend en wijzigingen zijn pas van toepassing wanneer deze door Zinnige Zaken zijn bevestigd.
   – Bij het verlagen van het aantal deelnemers na verstrekken van de opdracht, zijn de percentages van tabel uit lid 5 van dit artikel van toepassing. Het percentage moet dan worden gelezen als het overeenkomende minimale aantal deelnemers.
   – Indien er op de dag(en) zelf meer deelnemers aanwezig zijn dan eerder opgegeven, dan is het werkelijk aantal aanwezige deelnemers bindend voor de factuur. 
   – Zinnige Zaken mag de inhoud van de algemene voorwaarden te allen tijde aanpassen.


   Artikel 2   Offertes, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

   1. Alle offertes en aanbiedingen van Zinnige Zaken zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Zinnige Zaken kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte(s) of aanbieding(en), dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving be
   2. Zinnige Zaken kan geheel vrijblijvend aan een wederpartij een optie verlenen op locaties waar activiteiten worden gehouden. De geldigheidsduur van de optie bedraagt 14 dagen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
   3. Opgaven, beschrijvingen en overige informatie dienen ter globale aanduiding en zijn niet bindend.
   4. Een overeenkomst komt tot stand nadat de Opdrachtgever (schriftelijk) de offerte heeft aanvaard en Opdrachtgever de opdrachtbevestiging heeft getekend, dan wel nadat Zinnige Zaken de door Opdrachtgever verstrekte Opdracht heeft bevestigd.
   5. Onvoorziene prijsstijgingen, veroorzaakt buiten oorzaak van Zinnige Zaken, zullen worden doorberekend in de overeenkoms
   6. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
   7. Bij samengestelde aanbieding bestaat geen verplichting voor Zinnige Zaken,en/of een van haar toeleveranciers, tot uitvoering van een gedeelte van de contractsomvang tegen een overeenkomstig gedeelte van de prijs; in afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW bindt een op ondergeschikte punten gebruikers aanbod afwijkende aanvaarding Zinnige Zaken niet, maar zullen partijen over de afwijking nader tot overeenstemming dienen te komen.
   8. Bij een spoedopdracht, waarbij de activiteit(en) plaats vinden binnen 4 weken na de totstandkoming van de overeenkomst, kan Zinnige Zaken aan Opdrachtgever hiervoor extra kosten in rekening brengen.
   9. Mocht er tussen het moment van het tot stand komen van een overeenkomst en de datum van uitvoering van de activiteiten en/of vergaderingen sprake zijn van (onvoorziene) meerkosten, dan zal Zinnige Zaken Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en hiervoor steeds een (schriftelijk) akkoord van Opdrachtgever vragen. De extra kosten worden in dat geval gefactureerd na afloop van de betreffende activiteit(en).
   10. Tenzij bovengenoemde meerkosten het gevolg zijn van een nadrukkelijk verzoek van Opdrachtgever. In dat geval wordt het verzoek als opdrachtbevestiging van Opdrachtgever aan Zinnige Zaken worden beschouwd.

    

   Artikel 3   Facturatie, aanbetaling en betalingsvoorwaarden

   1. Facturatie en betaling geschiedt volgens het onderstaand schema:
    – 50% van de totale projectsom bij opdrachtbevestiging, moet tenminste voldaan zijn 4 weken voor de geplande activiteit.
    – 90%, van de, op dat moment bekend zijnde, totale projectsom minus het bedrag van de eerste aanbetalingsnota, moet tenminste voldaan zijn 1 week voor de geplande activiteit.
    – 100% van de uiteindelijke totale projectsom, minus de som van de eerste en tweede aanbetalingsnota, wordt in rekening gebracht na afloop van de geplande activiteit.
   2. Zinnige Zaken kan verlangen dat een afwijkende deel van het totale overeengekomen bedrag wordt aanbetaald. Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, wanneer de opdracht korter dan 6 weken voor de geplande datum wordt verstrekt.
   3. Over de aanbetaling wordt geen rente vergoed.
   4. Betaling dient, indien niet schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
   5. Wanneer Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen jegens Zinnige Zaken niet nakomt, staakt Zinnige Zaken haar werkzaamheden, danwel schort zij deze op. Zinnige Zaken is op dat moment op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke kosten dan ook die hier eventueel uit voortkomen.
   6. In geval van te late betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd zijn aan Zinnige Zaken. Tevens zal Opdrachtgever aangesproken kunnen worden tot voldoening – naast hoofdsom en rente – van alle buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag.
   7. Betaling zal geschieden zonder verrekening, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan oo
   8. Indien Opdrachtgever in gebrek of in verzuim is met het (tijdig) nakomen van haar verplichtingen met betrekking tot een overeenkomst of indien duidelijk is dat Opdrachtgever niet, niet volledig en / of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens Zinnige Zaken zal kunnen voldoen, dan wel wanneer  Opdrachtgever  in  staat  van  faillissement  is  verklaard,  of  een  verzoek  tot  faillietverklaring  van  Opdrachtgever  door opdrachtgever zelf is gedaan, wanneer surseance van betaling door Opdrachtgever wordt aangevraagd, Opdrachtgever onder curatele is gesteld, dan wel te zijner laste beslag is gelegd of sprake is van liquidatie, heeft Zinnige Zaken het recht om nakoming uit hoofde van alle tussen partijen bestaande overeenkomsten op te schorten, dan wel de overeenkomsten met opdrachtgever, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en worden eventuele verplichtingen van opdrachtgever uit hoofde van alle tussen partijen bestaande overeenkomsten onmiddellijk opeisb

    

   Artikel 4   Aansprakelijkheid van Zinnige Zaken

   1. Deelname aan activiteiten geschiedt voor risico van Opdrachtgever en/of deelneme Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid van Zinnige Zaken zelf, is Zinnige Zaken niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die Opdrachtgever en/of deelnemer lijd(t)(en) als gevolg van een tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins die gebeuren tijdens de activiteiten.
   2. Zinnige Zaken is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van de door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens.
   3. Opdrachtgever is verplicht een passende verzekering voor activiteiten en/of vergaderingen af te sluiten, dit houdt in ieder geval in een ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering.
   4. In geval Zinnige Zaken om enige reden toch aansprakelijk gehouden kan worden, zal aansprakelijkheid eerstens beperkt zijn tot de hoogte van de projectsom en vervolgens tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Zinnige Zaken uitkee

    

   Artikel 5   Aansprakelijkheid Opdrachtgever

   1. Opdrachtgever en/of deelnemer is jegens Zinnige Zaken aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het toedoen of nalaten van hemzelf, of door hem toegelaten derden.
   2. Opdrachtgever en/of deelnemer is verplicht tot vergoeding van schade, door hemzelf of door hem toegelaten derden, toegebracht aan terrein, gebouwen, opstallen, inventaris en andere eigendommen van de locaties waar de activiteit(en) worden gehouden.
   3. De Opdrachtgever vrijwaart Zinnige Zaken voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Zinnige Zaken toerekenbaar is. Indien Zinnige Zaken uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Zinnige Zaken zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Zinnige Zaken, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Zinnige Zaken en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgeve

    

   Artikel 6   Overmacht

   1. Zinnige Zaken is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar opzet of grove schuld.
   2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Zinnige Zaken geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zinnige Zaken niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Zinnige Zaken of van derden daaronder begrepen. Zinnige Zaken heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Zinnige Zaken haar verbintenis had moeten nakomen.
   3. Zinnige Zaken kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere parti
   4. Voor zover Zinnige Zaken ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Zinnige Zaken gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkoms 

    

   Artikel 7   Uitstel, wijziging en annulering

   1. Opdrachtgever kan de overeenkomst slechts schriftelijk uitstellen, wijzigen of annuleren. De datum van ontvangst van het uitstel, de wijziging of de annulering door Zinnige Zaken geld
   2. Uitstel kan alleen plaats hebben in overleg met Zinnige Zaken. Een mogelijk voorstel voor een nieuwe datum is pas van kracht wanneer deze door Zinnige Zaken aan opdrachtgever wordt bevestigd.
   3. Een verzoek tot uitstel kan tot maximaal 7 dagen voorafgaand aan de geplande datum van de activiteit ingediend worden. Na deze termijn is uitstel niet meer mogelijk.
   4. Als uitzondering hierop is uitstel in verband met extreme weersomstandigheden mogelijk tot drie dagen voor de activiteit(en). Dit is alleen van toepassing wanneer het KNMI code rood of oranje afgeeft voor de betreffende locatie, dag en tijdstip van de activiteit(en).
   5. Zinnige Zaken is gerechtigd kosten in rekening te brengen in geval van uitstel. Deze kosten worden per ommegaande door opdrachtgever voldaan. De kosten voor uitstel zijn tijdsgebonden en worden hieronder weergegeven:
    – Tot 4 weken voor de geplande datum: 10% van de totale projectsom.
    – Tussen de 4 weken en 1 week voor de geplande datum: 20% van de totale projectsom
   6. Voor wijziging of annulering van de overeenkomst wordt onderstaand gehanteerd. Het percentage moet worden gelezen als het minimaal te betalen deel van de projectsom:
    • Eerder dan 4 weken voor de geplande datum:                     10% van de totale projectsom
    • 4 tot 2 weken voor de geplande datum:                                         50% van de totale projectsom
    • 2 tot 1 weken voor de geplande datum:                                         90% van de totale projectsom
    • Binnen 1 week voor de geplande datum:                                         100% van de totale projectsom

   Het verschuldigde bedrag voortkomend uit bovenstaande overzicht kan nooit lager zijn dan de zogenaamde “out-of-pocket” kosten van Zinnige Zaken die zij reeds hebben gedaan of waartoe zij reeds verplichtingen aan derden zijn aangegaan. Is dat wel het geval dan zullen deze kosten, vermeerderd met een fee voor Zinnige Zaken, in rekening worden gebracht aan opdrachtgever.

  2. Niet verschijnen bij aanvang van de activiteit(en) door Opdrachtgever of deelnemer geldt als annuleren.
  3. Van deze bepaling kan slechts worden afgeweken, wanneer Zinnige Zaken dit expliciet in de opdrachtbevestiging heeft bepaald.

   

  Artikel 8   Intellectuele eigendom

  Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Zinnige Zaken geleverde diensten en activiteiten berusten bij Zinnige Zaken, waaronder maar niet beperkt tot concepten, analyses, documentatie, handleidingen, offertes, alsmede het voorbereidend materiaal daarvan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Het is Opdrachtgever verboden om zonder schriftelijke toestemming van Zinnige Zaken gebruik daarvan te maken. Zinnige Zaken heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

   

  Artikel 9   Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zinnige Zaken partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats hee
  2. De rechter in de vestigingsplaats van Zinnige Zaken is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschri Niettemin heeft Zinnige Zaken het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

   

 

 

Interesse en/of nog vragen?

Neem gratis en geheel vrijblijvend contact met ons op!